Rodzice w procesie wychowawczym

Rola Rodziców w zakresie wspierania rodziców Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu w procesie edukacyjno-wychowawczym

Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu jako instytucja powołana do realizowania zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym zabiega, aby jednym z ważniejszych czynników warunkujących prawidłową i pełną realizację celów i zadań przedszkola było pozyskanie i wspieranie do współpracy rodzinę wychowanków jako podstawowego środowiska wychowawczego.

Stroną, która ma obowiązek inicjowania i rozwijania różnych form kontaktów powinno być - z racji swego powołania i kompetencji osób w nim pracujących – przedszkole. Nie możemy dobrze wychowywać dzieci, gdy nie włączymy dla tej sprawy rodziców oraz nie uzyskamy z ich strony akceptacji głównych celów i zadań przedszkola. Wielu rodziców przejawia duże zainteresowanie rozwojem dziecka i wykazuje chęć współdziałania z przedszkolem. Rodzice mający pozytywny stosunek do zamierzeń edukacyjnych i wychowawczych przedszkola nawiązują ściślejszą współpracę, opartą na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości oraz zasadach partnerstwa.

Współpraca ta znajduje odzwierciedlenie w aktach prawnych. W przedszkolu realizuje się cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie.

Współpraca z rodzicami wynika również bezpośrednio z przepisów prawnych zawartych w Statucie przedszkola i oraz innych dokumentach pedagogicznych (procedury, regulaminy, instrukcje), gdzie zapisane są główne cele, formy, metody jej realizacji.

Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu ma za zadanie współpracować i wspierać rodziców w ich wychowawczych działaniach i umiejętnościach. Ważne jest aby ta współpraca polegała na tym żeby wszelkie działania wspólnie i wzajemnie się uzupełniały.

Dlatego zabiegamy aby dla nasi Rodzice:

 • czuli się równoprawnymi członkami społeczności przedszkolnej,
 • dążyli do włączenia się w spójny i jednolity system oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych na płaszczyźnie przedszkole i dom rodzinny wychowanka czyli brali aktywny udział w procesie wychowania i edukacji swojego dziecka w przedszkolu,
 • pozostawali w partnerskich i otwartych interakcjach z nauczycielami,
 • zapoznawali się na bieżąco z realizowanymi w przedszkolu zadaniami wynikającymi z planów pracy i Koncepcji pracy przedszkola,
 • brali czynny udział we wszystkie formach współpracy organizowanych przez przedszkole,
 • uczestniczyli w promowaniu placówki w środowisku lokalnym,
 • wzbogacali własną wiedzę i umiejętności pedagogiczne proponowanej przez przedszkole poprzez pedagogizacja,
 • uczestniczyli we wzmacnianiu więzi rodzinnych i relacji między pokoleniowych,
 • tworzyli pozytywną atmosferę w kontaktach z przedszkolem,
 • otrzymywali rzetelną informację na temat rozwoju i postępów swojego dziecka, jego zachowaniu i przyczynach ewentualnych niepowodzeniach,
 • informowani byli o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio wspomagać,
 • wyrażali i przekazywali swoją opinię w ważnych sprawach przedszkola organowi prowadzącemu,
 • wyrażali i przekazywali organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola z zachowaniem drogi służbowej
 • informowani byli o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.

Ponadto rodzice uzyskują w naszej placówce potrzebną wiedzę z zakresu edukacji przedszkolnej dziecka poprzez szeroko rozumianą pedagogizację.

Tym celu rodzice otrzymują od nauczycieli wiedzę fachową na temat:

 • rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka,
 • funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
 • stosowanych umów i norm społecznych w formie Kodeksu przedszkolaka,
 • zdrowego stylu życia,
 • zasady skutecznej komunikacji w rodzinie,
 • mocnych i słabych stron dziecka,
 • rodzajach aktywności dziecka,
 • warunków potrzebnych do wielostronnego rozwoju dziecka,
 • zmianach rozwojowych,
 • programach realizowanych w przedszkolu,
 • umiejętnościach i zdolnościach,
 • wymaganiach przedszkola,
 • mocnych i słabych stronach dziecka,
 • diagnozie rozwoju dziecka pod kątem przygotowania go do edukacji w szkole
 • sposobów aktywnego spędzenia czasu z dzieckiem,
 • sposobów zmiany relacji między dziećmi a dorosłymi,
 • nowych metod pracy.

Pragnąc pozyskać rodziców do partnerskiej współpracy dajemy im możliwość decydowania o wielu ważnych aspektach działalności przedszkola, a w szczególności: 

 1. Przedstawiania własnych oczekiwań odnośnie pracy i funkcjonowania placówki na temat:
 • dostosowaniu czasu pracy i przerw w pracy przedszkola do zgłaszanych potrzeb w tym zakresie,
 • uwzględnieniu postulatów rodziców w organizacji dnia,
 • prowadzenia zajęć dodatkowych na życzenie rodziców oraz kontroli ich jakości,
 • prowadzenia projektów związanych z wdrażanymi innowacjami pedagogicznymi proponowanymi przez przedszkole (nowe metody i formy pracy pedagogicznej) oraz programami autorskimi przedszkoli,
 • umożliwieniu rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola
 • wyżywienia dzieci i organizacji posiłków,
 • form odpoczynku dzieci (leżakowanie, zabawy relaksacyjne),
 • organizacji uroczystości przedszkolnych,
 1. Znajomości zasad i praw obowiązujących na terenie placówki – Statutu oraz norm i wartości proponowanych przez przedszkole w tym misji przedszkola, koncepcji i planów pracy w każdym roku szkolnym, realizowanych programów i projektów edukacyjnych
 2. Organizacji i przebiegu planowanych remontów i zakupów, które będą realizowane przy wsparciu rodziców, prac na rzecz przedszkola, do których będą zapraszani rodzice.
 3. Rodzice poznają w naszej placówce nowe środowisko własnego dziecka poprzez:
 • zebrania ogólne i grupowe,
 • stałą aktualizację strony internetowej przedszkola,
 • spotkania integracyjne- pikniki,
 • foldery promocyjne,
 • ulotki i materiały informacyjne
 • festyny integracyjne,
 • udział w zajęciach otwartych,
 • kultywowanie tradycji rodzinnych: pasowanie na przedszkolaka, jasełka, spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, kiermasze świąteczne itp.
 • kronika,
 • wycinki prasowe,
 • galeria zdjęć z imprez i uroczystości przedszkolnych i miejskich,
 • organizacja dni otwartych przedszkola,
 • wywiady do mediów,
 • uczestnictwo w programach i projektach edukacyjnych wspierających dziecko z uwzględnieniem aktywnego współuczestnictwa rodziców.
 1. Rodzice mają prawo i uczestniczą w różnych formach współpracy proponowanych przez przedszkole, a w szczególności poprzez:
 • kontakty indywidualne
 • zebrania grupowe typu spotkania rodziców z udziałem specjalisty,
 • spotkania popołudniowe - wspólna wigilia, piknik rodzinny
 • zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli,
 • dni otwarte,
 • zajęcia warsztatowe o charakterze treningu umiejętności wychowawczych, który pozwoli udoskonalić umiejętności pedagogiczne rodziców. Efektem tych zabiegów jest rodzic wychowujący i wspierający dziecko.
 • inspirowanie rodziców do działań wzbogacających bazę materialną przedszkola – pomoc w urządzeniu i zagospodarowaniu kącików zainteresowań,
 • udział w programie adaptacyjnym dla dzieci i rodziców nowoprzyjętych,
 • organizacja uroczystości i innych ważnych dni w życiu dziecka,
 • wspólne świętowanie i wspólne wyjazdy integracyjne,
 • zapraszanie do przedszkola rodziców wykonujących interesujące zawody, organizowanie wycieczek do zakładów pracy rodziców,
 • stosowanie szeroko pojętej profilaktyki prozdrowotnej,
 • wspólny udział w akcjach społecznych i charytatywnych.

Oddziaływania wychowawcze realizowane w przedszkolu, a wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego mają na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględniają potrzeby społeczności przedszkolnej - dzieci, rodziców oraz środowiska , integrując nauczycieli i rodziców w realizacji spójnych celów wychowawczych.

Na właściwe zorganizowanie współpracy przedszkola z rodzicami wpływ ma życzliwy i partnerski stosunek nauczycieli i rodziców oraz wzajemne zrozumienie. Dobrze zorganizowana współpraca przedszkola z rodzicami jest jednym z istotnych czynników osiągania przez przedszkole dobrych wyników w pracy opiekuńczej i wychowawczo – dydaktycznej oraz przyczynia się do niwelowania wielu problemów w domu.

Zadaniem naszego przedszkola jest więc wzmacnianie uczuciowych więzi między dzieckiem, a jego rodzicami, budzenie zainteresowania rodziców światem dziecięcych przeżyć, a więc także tym wszystkim, co dzieje się w przedszkolu, które wprowadza dziecko w życie społeczne, kształtujące postawy jego charakteru, wzbudza zaciekawienie przyrodą, sztuką, pobudza wyobraźnię i potrzebę tworzenia.

 

(C) 1976 - 2024 Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.