POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA ORGANIZOWANA W PRZEDSZKOLU

 

Co to jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna?

         Są to działania podejmowane przez nauczycieli i specjalistów na terenie przedszkola w celu zapewnienia dziecku  optymalnych warunków do rozwijania jego umiejętności. Aby właściwie skierować pomoc nauczyciele prowadzą systematyczne obserwacje pedagogiczne, na podstawie których określają zakres pomocy potrzebnej danemu dziecku. Logopeda przeprowadza natomiast przesiewowe badania mowy i kwalifikuje dzieci wymagające wsparcia w zakresie rozwoju mowy.

         Dzieci wykazujące pewne trudności zostają objęte działaniami opracowanymi indywidualnie do ich potrzeb i dostosowanymi do możliwości.

         Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest bezpłatna i dobrowolna.

Skąd rodzic ma wiedzieć, że jego dziecko potrzebuje dodatkowej pomocy?

         Informacje na temat trudności i/lub uzdolnień dziecka przekazuje ustnie lub pisemnie rodzicowi nauczyciel niezwłocznie po ich zaobserwowaniu. Podobnie odbywa się przepływ informacji z zakresu rozwoju mowy – nauczyciele lub specjaliści PPP, po przeprowadzeniu badań pilotażowych przekazują rodzicowi informację o potrzebie zgłoszenia się do logopedy.

 

   W jaki sposób nauczyciele i specjaliści udzielają dziecku wsparcia w rozwijaniu umiejętności i przezwyciężaniu trudności?

         Nauczyciele na podstawie obserwacji pedagogicznych identyfikują trudności i/lub predyspozycje  danego dziecka. Podczas bieżącej pracy w grupie nauczyciel dostosowuje wymagania do możliwości dziecka. Stopniowo podnosi poziom trudności proponowanych zadań, dzięki czemu wpływa na poprawę umiejętności w tym zakresie. Nauczyciele przekazują również rodzicom swoje obserwacje i zachęcają do kontynuowania pracy w domu.

         Zajęcia logopedyczne i terapii pedagogicznej są prowadzone w przedszkolu w określonych dniach tygodnia. Każde dziecko objęte wsparciem ma ustalony stały dzień  i godzinę ćwiczeń.

 

Czemu muszę iść z dzieckiem do Poradni?

         Zdarzają się sytuacje, gdy pomoc pedagogów pracujących w przedszkolu jest niewystarczająca. Wówczas prosimy rodziców o wizytę w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dzięki takiej konsultacji rodzice otrzymują pełniejszą wiedzę o dziecku. Możemy wówczas lepiej pomagać. Dla niektórych dzieci konieczne jest uczęszczanie na zajęcia specjalistyczne do Poradni np. terapia integracji sensorycznej, rozszerzona terapia logopedyczna.

 

Czy pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest skierowana jedynie do dzieci?

   Dzieci są głównymi adresatami pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jednak aby działania wspomagające były efektywne  należy włączać w nie również rodziców i nauczycieli.

 

POMOC DLA RODZICÓW (nauczyciel - rodzic, dyrektor – rodzic, specjalista - rodzic)

 

 • wspieranie rodziców w ich codziennych działaniach opiekuńczo - wychowawczych;
 • przekazywanie informacji o przebiegu rozwoju dziecka i wspomaganie rodziców w przezwyciężaniu ewentualnych trudności w tym zakresie (rozmowy z nauczycielami, konsultacje);
 • w razie potrzeby kierowanie rodziców do innych instytucji świadczących pomoc Rodzinie.

 

POMOC DLA NAUCZYCIELI  (nauczyciel - nauczyciel, nauczyciel - dyrektor, nauczyciel - specjalista)

 

 • wzajemne wspieranie się nauczycieli w skutecznym pełnieniu czynności wychowawczo - edukacyjnych;
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla doskonalenia oddziaływań prowadzonych z dziećmi.

 

Ile czasu dziecko będzie objęte pomocą psychologiczno - pedagogiczną?

 

         Udzielanie pomocy trwa do czasu, gdy dziecko wyrówna prezentowane wcześniej trudności - nauczyciele dokonują ciągłej obserwacji przyrostu umiejętności. Zajęcia logopedyczne natomiast są prowadzone do chwili, gdy dziecko utrwali nowe umiejętności i jego mowa będzie zgodna z normą dla danego wieku.

   Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele i logopeda oceniają przebieg rozwoju dziecka. Jeśli jakieś umiejętności odbiegają od normy dla danego wieku, wówczas nauczyciele i logopeda we współpracy z rodzicami podejmują działania mające na celu wyrównywanie trudności dziecka lub wspieranie jego predyspozycji.

Rozpoczęcie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może odbyć się również na wniosek m.in.: rodziców dziecka, dyrektora przedszkola, nauczyciela, specjalisty pracującego z dzieckiem, poradni, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, kuratora sądowego itd.

 

W jakim celu udzielamy  pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu:

 • aby wspierać potencjał rozwojowy dziecka;
 • stworzyć warunki do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.

Z czego może wynikać potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego (np. wcześniejszym kształceniem za granicą).

W jakiej formie udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna  w przedszkolu:

 • w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
 • poprzez zintegrowane (wspólne) działania nauczycieli i specjalistów;
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia (dla dzieci szczególnie uzdolnionych);
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), logopedyczne (dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych), rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym) i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola);
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych (objęcie dziecka zindywidualizowana ścieżką wymaga opinii publicznej poradni);
 • porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń - dla rodziców i nauczycieli.

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. Udział dziecka w proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest możliwe po udzieleniu pisemnej zgody rodziców.

 

 

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCYPSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJW PRZEDSZKOLU

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zmianami.)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 356)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci, indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r. poz. 1616)

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1643).

 

Potrzebujesz pomocy psychologicznej, prawnej lub socjalnej? Jesteś świadkiem przemocy lub niepokoisz się o swoich bliskich? Oto lista miejsc, do których możesz się zwrócić w takich sytuacjach. Dzwoń lub pisz.

112 - Numer alarmowy

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny. Pomoc telefoniczna, mailowa.
116111.pl

800 080 222 - Telefon dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli
Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny. Pomoc telefoniczna, mailowa, czat.
liniadzieciom.pl

800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
Czynny od poniedziałku do piątku 12.00–15.00. Pomoc telefoniczna, mailowa.
800100100.pl

800 12 12 12 - Telefon Rzecznika Praw Dziecka - pomoc psychologiczna i prawna, telefon interwencyjny. Czynny od poniedziałku do piątku 8.15–16.00 brpd.gov.pl

800 120 002 - Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy
Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny. Pomoc telefoniczna, mailowa. Pomoc psychologiczna i prawna. Informacja o procedurze zakładania Niebieskiej Karty.
niebieskalinia.info

22 668 70 00 - Niebieska linia, telefon dla osób doznających przemocy
Czynny codziennie od 12.00-18.00. Pomoc psychologiczna i prawna. Informacja o procedurze zakładania Niebieskiej karty.
niebieskalinia.pl

600 070 717 - Telefon interwencyjny przy Centrum Praw Kobiet
Czynny codziennie, całodobowo.

22 621 35 37 - Telefon zaufania przy Centrum Praw Kobiet. Czynny od poniedziałku do piątku 10.00–16.00. Pomoc telefoniczna, mailowa. Pomoc psychologiczna i prawna. cpk.org.pl

Twój ParasolAplikacja mobilnawww.twojparasol.pl dla osób doświadczających przemocy. Umożliwia przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych na numer alarmowy policji. Oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych, które ukrywa prawdziwą funkcję aplikacji dla bezpieczeństwa użytkowników.

800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Czynny od poniedziałku do piątku 9.30-15.30, bezpłatny.

800 120 148 - Zatrzymać przemoc – anonimowa policyjna linia specjalna
Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny.

800 702 222 - Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatnyliniawsparcia.pl

116 123 - Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób dorosłych
Czynny codziennie 14.00–22.00, bezpłatny.

22 594 91 00 - Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum Przeciw Depresji Czynne środa i czwartek 17.00–19.00, forumprzeciwdepresji.pl

800 108 108 - Linia wsparcia dla osób po stracie bliskich przy fundacji Nagle Sami
Czynna od poniedziałku do piątku 14.00–20.00, bezpłatny
naglesami.org.pl

800 111 123 - Tumbolinia dla dzieci i młodzieży i ich bliskich przeżywających żałobę
Czynny od poniedziałku do piątku 12.00-18.00, 
tumbopomaga.pl

800 676 676 - Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich
Czynna poniedziałek 10.00–18.00, wtorek – piątek 8.00–16.00. Kontakt mailowy: rpo.gov.pl,            

800 190 590 - Infolinia Biura Rzecznika Praw Pacjenta
Czynna poniedziałek - piątek 8.00-20.00, 
gov.pl/web/rpp/

Inne ważne strony, na których znajdziesz listę miejsc oferujących pomoc i potrzebne informacje – materiały edukacyjne i informacyjne

 • fdds.pl – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zajmuje się profilaktyką przemocy wobec dzieci, pomocą dzieciom jej doświadczającym i ich opiekunom (psychologiczna, medyczna, prawna).
 • kopd.pl – Komitet Ochrony Praw Dziecka zajmuje się pomocą dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. Zawiera informację o prowadzonej przez KOPD pomocy psychologicznej i prawnej.
 • interwencjakryzysowa.pl – strona zawiera listę Ośrodków Interwencji Kryzysowej oferujących pomoc psychologiczną i prawną na terenie całego kraju.
 • pcpr.info – strona zawiera listę Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na terenie całego kraju.
 • ops.pl – strona zawiera listę Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie całego kraju.
 • porozmawiajmy.edu.pl/czytelnia/pomoc-bez-wychodzenia-z-domu – lista telefonów pomocowych.
 • ptppd.pl/wsparcie-dla-potrzebujących/ – wsparcie dla potrzebujących oferowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.
 • pokonackryzys.pl– lista miejsc udzielających pomocy.
 • pogotowiekryzysowe.pl – pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

 

(C) 1976 - 2024 Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.