Obowiązek informacyjny

Administrator Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O  PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W PRZEDSZKOLU NR 5W TARNOBRZEGU

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, Administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 

1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Przedszkole
Nr 5 w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Dekutowskiego 19, 39-400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem poczty: przedszkole5tarnobrzeg@gmail.com, telefonicznie:  15 8224071.

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
telefonicznie pod numerem (15) 81-81-510, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczty:
iodjo@um.tarnobrzeg.pl lub poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.

 

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1
  lit. c RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz przepisy prawa, w szczególności:
  1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;
  3. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
  4. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  5. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
  6. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
  7. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

  oraz akty wykonawcze do ww. ustaw;

2.wykonania umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, lub związanym z ważnym interesem publicznym (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. g RODO);

4.wykonania zadania w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

5.określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody - w zakresie określonym w treści zgody (podstawami prawnymi przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub/i art .9 ust 2 lit.a RODO).

 

W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja wynikających
z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia
i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

 

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),
 2. inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).

 

5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora.

 

6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa
  w art. 16 RODO;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)
  w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach,
  o których mowa w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa
  w art. 21 RODO.

 

 

7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
na przetwarzanie danych osobowych, osobie - która wyraziła zgodę przysługuje prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobie - której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie danych osobowych Administratorowi jest wymogiem ustawowym lub umownym
w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
lub zawarta między stronami umowa. Podanie danych osobowych Administratorowi może być niezbędne do realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, również gdy przetwarzanie jest niezbędne
ze względów związanych z ważnym interesem publicznym lub w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą. W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W sytuacji obowiązku podania danych osobowych - ich nie podanie skutkować będzie brakiem realizacji przedmiotowego zadania.

 

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Administrator Danych Osobowych

Przedszkola Nr 5w Tarnobrzegu

reprezentowana przez Dyrektora Przedszkola Pawła Cieślę

 

 

reprezentowana przez Dyrektora Przedszkola Pawła Cieślę

(C) 1976 - 2024 Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.