Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU NR 5 W TARNOBRZEGU

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 5 w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu ul. Dekutowskiego 19, 39-400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: Przedszkole Nr 5,
  2. za pomocą poczty elektronicznej: przedszkole5tarnobrzeg@gmail.com ; lub p5@oswiata.tarnobrzeg.pl
  3. telefonicznie: ( 15) 822-40-71

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

Inspektor Ochrony Danych:
Imię i Nazwisko: Przemysław Rękas
tel.: (15) 81-81-510
adres poczty elektronicznej: iodjo@um.tarnobrzeg.pl
adres poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg

  

       3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu Nr 5 w Tarnobrzegu.
   W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
  2. wykonywanie działalności związanej z celami statutowymi oraz działalnością promocyjną;
  3. realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Przedszkola Nr 5 w Tarnobrzegu
   w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych,
  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe dzieci,
ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c lub art. 9 ust.2 lit. g RODO, czyli wypełnienia przez Przedszkole obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa.

Przepisy te znajdują się przede wszystkim w:

  1. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  2. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;
  3. ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
  4. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

oraz aktach wykonawczych.

 

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda, tj. art. 6 ust.1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Zgoda taka może dotyczyć
np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

 

 

       4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),
  2. inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Przedszkolem Nr 5 w Tarnobrzegu przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Przedszkole (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).

 

       5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (t.j Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

 

6.Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu. z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

7.Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

8.Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu Nr 5 w Tarnobrzegu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

9.Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

       10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Administrator Danych Osobowych

Przedszkole Nr 5 w Tarnobrzegu

reprezentowana przez Dyrektora Przedszkola Wandę Kozak

(C) 1976 - 2019 Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.