Odpłatności

Drodzy Rodzice

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

oplata

Od  dnia 1.XI.2015 r. opłatę za pobyt i wyżywienie w przedszkolu należy uiszczać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy

Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu

37 1240 2744 1111 0000 3991 4831

lub w kasie Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego (stary internat Liceum Ogólnokształcącego) do 10-go dnia każdego miesiąca. Ponadto dane do przelewu lub wpłaty w kasie można uzyskać

od 1-go za br. miesiąc u intendentki przedszkola.

Kasa MOZE otwarta jest w następujących godzinach:

poniedziałek: 7.30-15.30

wtorek: 7.30-16.30

środa: 7.30-15.30

czwartek: 7.30-16.30

piątek: 8.30-14.30

Nasz numer rachunku bankowego znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Odpłatności oraz w zakładce Oświata Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.

oplata2

INFORMACJA DLA RODZICÓW

O ZASADACH ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE OBECNIE OD 01.09.2013r

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  2013 poz.827)

 • Uchwała Nr XI /136/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tarnobrzeg z późn. zm.

 1. Zakres i szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń oraz terminy i zasady odpłatności, za przedszkole pobierane są zgodnie z umową cywilno - prawną zawartą z rodzicami ( prawnymi opiekunami), a dyrektorem przedszkola.

 2. Zgodnie Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  2013 poz.827) oraz uchwałą Nr XI /136/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tarnobrzeg z późn. zm. opłata za każdą godzinę świadczeń obejmujących nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanych w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie czyli przed 800 i po 1300(podstawa programowa), ustalona została w wysokości 1zł.

 3. Zasady pobierania opłat:

  1. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, deklarowanej przez rodziców /opiekunów prawnych/ przy zgłoszeniach do przedszkola dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, ponad czas realizacji podstawy programowej i liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

  2. Opłata o której mowa podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

  3. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza :
   - drugie dziecko – opłata o której mowa w pkt 2 , stanowi 70 % jej wartości,
   - trzecie dziecko - opłata o której mowa w pkt 2 , stanowi 0 zł.

  4. W przypadku zapisania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłata naliczana jest proporcjonalnie.

  5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega proporcjonalnemu zwrotowi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, pod warunkiem, że zgłoszenie nieobecności nastąpi nie później niż w pierwszym jej dniu do godziny 8³º.

  6. Opłata, o której mowa w pkt 2 , nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkolne podmioty.

  7. Opłatę miesięczną za zajęcia świadczone przez przedszkole wykraczające ponad podstawę programową oraz opłatę za wyżywienie rodzic ( prawny opiekun) dokonuje z góry w terminie 20 każdego miesiąca.

  8. Wyżywienie dziecka w przedszkolu jest płatne w całości przez rodziców (opiekunów) dziecka i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych.

  9. Opłatę za miesiące wakacyjne rodzice (opiekunowie) regulują w przedszkolu dyżurnym z którego korzystało dziecko.

  10. Zaległość w opłatach za przedszkole wynosząca równowartość opłat za 1 miesiąc jest podstawą do skreślenia dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do przedszkola.

 1. Naliczanie opłat dokonywane jest zgodnie z frekwencją w dzienniku zajęć prowadzonej przez nauczycielki poszczególnych grup wiekowych.

 2. Wykaz dni nieobecności sporządza nauczyciel w ostatnim dniu miesiąca i przedkłada intendentce.

 3. Za terminowe zebranie opłat i odprowadzenie na konto organu prowadzącego odpowiada intendentka.

 4. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci i pracowników. Dzieci w czasie pobytu w placówce mogą korzystać z 3 trzech posiłków w zależności od deklaracji jego rodziców o czasookresie pobytu ich dzieci w przedszkolu.

 5. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia za pełną odpłatnością (wartość produktów i koszt przygotowania posiłku).

 6. Przedszkole na wniosek rodziców współdziała z MOPR-em w sprawach dofinansowania opłat za wyżywienie dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

 7. Szczegółowe zasady i sposoby naliczania opłat za wyżywienie w przedszkolu zawarte są w Regulaminie korzystania ze stołówki Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu.

Opłata za wyżywienie - to koszty produktów żywnościowych ustalone w postaci dziennej stawki żywieniowej.

Dzienna stawka żywieniowa ulega zwrotowi w następnym miesiącu, zależnie od ilości dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

Aktualna stawka żywieniowa wynosi 4.50 zł.

Przedszkole prowadzi wyżywienie w zakresie trzech posiłków dziennie tj.

 • I śniadanie,

 • II śniadanie (owoc lub napój) wkalkulowany w posiłek,

 • obiad,

 • podwieczorek.

Obecna kalkulacja cenowa za pobyt dziecka w przedszkolu jest następująca:

I. 2 godziny pobytu w przedszkolu ponad podstawę programową kosztują

2 x 1.00zł = 2,00zł za 1 dzień x 20 dni roboczych w miesiącu to daje kwotę 40zł

do tego dodane jest wyżywienie 20 dni x 4.50= 90zł

Razem za miesiąc pobytu w przedszkolu Rodzic płaci 130 zł przy 7 godzinach pobytu dziecka w przedszkolu

II. 3 godziny pobytu w przedszkolu ponad podstawę programową kosztują

3 x 1.00zł = 3,00zł za 1 dzień x 20 dni roboczych w miesiącu to daje kwotę 60zł

do tego dodane jest wyżywienie 20 dni x 4.50= 90zł

Razem za miesiąc pobytu w przedszkolu Rodzic płaci 150 zł przy 8 godzinach pobytu dziecka w przedszkolu

III. 4 godziny pobytu w przedszkolu ponad podstawę programową kosztują

4 x 1.00zł = 4,00zł za 1 dzień x 20 dni roboczych w miesiącu to daje kwotę 80zł

do tego dodane jest wyżywienie 20 dni x 4.50= 90zł

Razem za miesiąc pobytu w przedszkolu Rodzic płaci 170 zł przy 9 godzinach pobytu dziecka w przedszkolu

 

Informacja ze strony MEN o finansowaniu przedszkoli oraz organizacji zajęć dodatkowych 7od 01.09.2013r.

 

Zajęcia tzw. dodatkowe w przedszkolu

 

Dodany: 21 sierpnia 2013, uaktualniony: 21 sierpnia 2013

Przedszkole powinno być powszechnie dostępne. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej jest zniesienie barier w upowszechnieniu wychowania przedszkolnego. Jedną z nich jest bariera ekonomiczna. Dlatego tzw, ustawa przedszkolna wprowadzi od 1 września 2013 r. ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin. Równocześnie, aby m.in. zrekompensować mniejsze wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców gminy będą otrzymywały (także od 1 września 2013 r.) środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji.

Wbrew pojawiającym się informacjom, przedszkole nadal może rozszerzać swoją ofertę zajęć o tzw. zajęcia dodatkowe (czyli np. nauka języka obcego, szachy, garncarstwo czy taniec towarzyski). Opłaty dla rodziców za przedszkole nie mogą być jednak z tego tytułu wyższe.

Dyrektor przedszkola, aby zorganizować prowadzenie zajęć tzw. dodatkowych może:

 • powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami,

 • zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnego typu zajęć,

 • podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć (nie zwalnia to dyrektora przedszkola z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i opieki nad nimi).

Wszystkie powyższe formy organizacji zajęć tzw. dodatkowych muszą być finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

Jednocześnie informujemy, że ustawa przedszkolna" (ustawa o systemie oświaty z  13 czerwca 2013 r.) nie dokonała zmian w zakresie zasad działania rad rodziców i ich kompetencji. W tym zakresie stan prawny nie uległ zmianie.

(C) 1976 - 2020 Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.