Odpłatności

Drodzy Rodzice

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

oplata

Od  dnia 1.09.2019 r. opłatę za pobyt i wyżywienie w przedszkolu należy uiszczać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy

Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu

37 1240 2744 1111 0000 3991 4831

Nasz numer rachunku bankowego oraz kwotę do zapłaty za przedszkole

znajdziecie Państwo na stronie internetowej

www.innowacyjny.tarnobrzeg.pl

oplata2

INFORMACJA DLA RODZICÓW

O ZASADACH ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE OBECNIE OD 01.09.2022r.

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DzU z 2017 r., poz. 2203)

 • Uchwała Nr LVII /718/2014 Rady Miasta Tarnobrzeg z 2022r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Tarnobrzeg z późn. zm.

 1. Zakres i szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń oraz terminy i zasady odpłatności są przekazywane na bieżąco na Tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 2. Zgodnie Ustawą i uchwalą Rady Miasta Tarnobrzeg opłata za każdą godzinę świadczeń obejmujących nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanych w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie czyli przed 800 i po 1300 (podstawa programowa), ustalona została w wysokości 1zł.

 3. Zasady pobierania opłat:

  1. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, deklarowanej przez rodziców /opiekunów prawnych/ przy zgłoszeniach do przedszkola dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, ponad czas realizacji podstawy programowej i liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

  2. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo to opłata za pobyt jest  :
   - drugie dziecko – opłata stanowi 70 % jej wartości,
   - trzecie dziecko i kolejne  - opłata  stanowi 0 zł.

  3. W przypadku zapisania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłata naliczana jest proporcjonalnie.

  4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata nie będzie naliczana, pod warunkiem, że zgłoszenie nieobecności nastąpi nie później niż w pierwszym jej dniu do godziny 8³º.

  5. Opłata, o której mowa w pkt 2 , nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkolne podmioty.

  6. Opłatę miesięczną za zajęcia świadczone przez przedszkole wykraczające ponad podstawę programową oraz opłatę za wyżywienie rodzic ( prawny opiekun) dokonuje z dołu w terminie 15 każdego miesiąca.

  7. Wyżywienie dziecka w przedszkolu jest płatne w całości przez rodziców (opiekunów) dziecka i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych.

  8. Opłatę za miesiące wakacyjne rodzice (opiekunowie) regulują w przedszkolu dyżurnym z którego korzystało dziecko.

  9. Zaległość w opłatach za przedszkole wynosząca równowartość opłat za 1 miesiąc jest podstawą do skreślenia dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do przedszkola.

 1. Naliczanie opłat dokonywane jest zgodnie z frekwencją w zakładce Obecności w "Innowacyjnym Tarnobrzegu" zgodnie z zapisem w dzienniku zajęć prowadzonej przez nauczycielki poszczególnych grup wiekowych.

 2. Wykaz dni nieobecności sporządza nauczyciel w ostatnim dniu miesiąca i przedkłada intendentce do weryfikacji.

 3. Za terminowe naliczenie opłat i przekazanie rodzicom do wglądu na stronie "Innowacyjnego Tarnobrzega" odpowiada intendentka.

 4. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci i pracowników. Dzieci w czasie pobytu w placówce mogą korzystać z 3 trzech posiłków w zależności od deklaracji jego rodziców o czasie pobytu ich dzieci w przedszkolu.

 5. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia za pełną odpłatnością (wartość produktów i koszt przygotowania posiłku).

 6. Przedszkole na wniosek rodziców współdziała z MOPR-em w sprawach dofinansowania opłat za wyżywienie dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

 7. Szczegółowe zasady i sposoby naliczania opłat za wyżywienie w przedszkolu zawarte są w Regulaminie korzystania ze stołówki Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu.

Opłata za wyżywienie - to koszty produktów żywnościowych ustalone w postaci dziennej stawki żywieniowej.

Aktualna stawka żywieniowa od 1.09.2022r. wynosi 8,00 zł.

Przedszkole prowadzi wyżywienie w zakresie trzech posiłków dziennie tj.

 • I śniadanie,

 • II śniadanie (owoc lub napój) wkalkulowany w posiłek I

 • obiad,

 • podwieczorek.

Obecna kalkulacja cenowa za pobyt dziecka w przedszkolu jest następująca:

I. 2 godziny pobytu w przedszkolu ponad podstawę programową to koszt:

2 x 1,00zł = 2,00zł za 1 dzień x 20 dni roboczych w miesiącu to daje kwotę 40zł

do tego dodane jest wyżywienie 20 dni x 8,00= 160zł

Razem za miesiąc pobytu w przedszkolu Rodzic płaci 200 zł przy 7 godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.

II. 3 godziny pobytu w przedszkolu ponad podstawę programową to koszt:

3 x 1,00zł = 3,00zł za 1 dzień x 20 dni roboczych w miesiącu to daje kwotę 60zł

do tego dodane jest wyżywienie 20 dni x 8,00= 160zł

Razem za miesiąc pobytu w przedszkolu Rodzic płaci 220 zł przy 8 godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.

III. 4 godziny pobytu w przedszkolu ponad podstawę programową to koszt:

4 x 1,00zł = 4,00zł za 1 dzień x 20 dni roboczych w miesiącu to daje kwotę 80zł

do tego dodane jest wyżywienie 20 dni x 8,00= 160zł

Razem za miesiąc pobytu w przedszkolu Rodzic płaci 240 zł przy 9 godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Informacja ze strony MEN o finansowaniu przedszkoli oraz organizacji zajęć dodatkowych oraz zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

 

Zajęcia tzw. dodatkowe w przedszkolu

Dodany: 1.09.2019r.

Przedszkole powinno być powszechnie dostępne. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej jest zniesienie barier w upowszechnieniu wychowania przedszkolnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649; zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 691

Zgodnie z § 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji przedszkola4 określa dyrektor na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców. Wniosek o ustalenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu rada pedagogiczna przedkłada w formie uchwały. 
Zajęcia dodatkowe (np. taniec ludowy, balet, robotyka,  judo, ceramika itp.) powinny być ujęte w ramowym rozkładzie dnia. Czasu trwania tych zajęć przepisy nie określają. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor przedszkola (czas trwania zajęć można określić także w statucie przedszkola). 
Dyrektor przedszkola ma również możliwość organizowania płatnych zajęć dodatkowych, jednak może to robić wyłącznie po godzinach zajęć, w formie wynajmowania sal przedszkolnych. Jeżeli dyrektor przedszkola zdecyduje się wynająć salę podmiotowi zewnętrznemu poza godzinami pracy przedszkola, każdy z rodziców powinien podpisać umowę cywilnoprawną z firmą czy też osobą prowadzącą odpłatnie zajęcia dodatkowe w przedszkolu.

Wszystkie powyższe formy organizacji zajęć tzw. dodatkowych muszą być finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

Organizacja zajęć specjalistycznych:

Rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356)

Zajęcia te przeprowadza się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, kiedy powinny być zrealizowane wszystkie działania na rzecz wspomagania jego całościowego rozwoju. Wynika to z opisu zadań przedszkola, a także z zalecanych warunków realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu. Rozporządzenie w sprawie podstawy wychowania przedszkolnego nie reguluje odrębnie zasad organizacji zajęć specjalistycznych. Zajęcia te powinny być realizowane w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w wymiarze nie krótszym niż pięć godzin dziennie, zgodnie z art. 13 ustawy Prawo oświatowe.

Zasady organizacji zajęć specjalistycznych określa statut przedszkola zgodnie z delegacją zawartą w art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe. Powyższy przepis zobowiązuje przedszkole do ustalenia w statucie sposobu realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Zajęcia specjalistyczne powinny być uwzględnione przez dyrektora przedszkola w ramowym rozkładzie dnia, a dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – także w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowywanym zgodnie z przepisem § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym7.

Przepisy rozporządzenia zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazują uczestników zajęć specjalistycznych, liczbę uczestników tych zajęć oraz czas ich trwania:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5 osób;
 • zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4 osób;
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
(C) 1976 - 2024 Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.