Misja i wizja przedszkola

Życzeniem naszym jest, aby wszyscy nasi wychowankowie kończyli edukację przedszkolną szczęśliwi, bogatsi w doświadczenia i gotowi do podjęcia dalszej edukacji na etapie szkoły podstawowej.

Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami podstawy programowej. Zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających w placówce przewiduje następujące aktywności dzieci:

 • co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

 • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na placu zabaw, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

 • najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranych programów wychowania przedszkolnego;

 •  pozostały czas - dwie piąte czasu nauczycielki dowolnie zagospodarowują dzieciom w ramach czynności opiekuńczych, samoobsługowych, organizacyjnych i innych.

MISJA PRZEDSZKOLA

Stąd nasze przedszkole dąży do:

 • zapewnienia wychowankom wspólnej zabawy i edukacji w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych,

 • diagnozowania i rozwijania umiejętności dzieci,

 • wspomagania dzieci w jego indywidualnym rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, a także wspomaganie dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami;

 • budowania atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym,

 • motywowania wychowanków do samodzielnego twórczego działania,

 • wdrażania dzieci do zachowań społecznie akceptowanych opartych na wartościach takich jak: miłość , dobro, piękno, szacunek

 • kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych,

 • rozwijania umiejętności społecznych, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,

 • wdrażania zdrowego stylu życia,

 • rozwijania sprawności fizycznej,

 • wprowadzania dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej,

 • kształtowania poczucia przynależności regionalnej i narodowej,

 • wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka,

 • efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji,

 • promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować dziecko jako człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycję i wychowanie regionalne , a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego podmiotowość, prawa oraz wszechstronny rozwój osobowości.

 • Przedszkole zapewnia opiekę i wspomaga rozwój w bezpiecznym i zdrowym środowisku.

 • Oferta edukacyjna przedszkola inspiruje wychowanków do ciekawości poznawczej oraz zachęcają do samodzielnej aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej i językowej.

 • Wychowankowie cechują się otwartością, kreatywnością, samodzielnością oraz życzliwością do świata i ludzi.

 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.

 • Przedszkole indywidualizuje rozwój wychowanków z uwzględnieniem spontanicznej aktywności dziecka w sferze poznawczej, emocjonalno-społecznej i fizycznej,

 • Przedszkole promuje indywidualne talenty i uzdolnienia oraz ma dobrą opinię w środowisku.

 • Nauczyciele dążą aby każdy absolwent przedszkola osiągnął sukces szkolny i umiał radzić sobie z porażkami.

 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
  i skuteczną komunikację interpersonalną.

 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 

 • Przedszkole posiada kompetentną, zaangażowaną z nowatorskim podejściem do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym kadrę pedagogiczną.

 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

(C) 1976 - 2024 Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.