O przedszkolu

NASZE PRZEDSZKOLE

Mottem pracy pedagogicznej nauczycielek Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu

są słowa wielkiego myśliciela z czasów Komisji Edukacji Narodowej Jędrzeja Śniadeckiego

 

"Trzeba żeby dzieci uczyły się igrając i swawoląc,

a do nas należy takie podawać im zabawki

i w takie miejsca prowadzić

aby osiągnąć to co chcemy”.

 

Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu jest publiczną placówką samorządową działającą w formie jednostki budżetowej. Jako przedszkole publiczne zgodnie z UoSO:

 • realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Mieści się w budynku jednopiętrowym na ulicy Dekutowskiego 19. Położone jest w centrum miasta Tarnobrzeg. Placówkę otaczają dookoła stare trzydziestoletnie drzewa i krzewy, odgradzając ją od ulicznego i miejskiego hałasu „ścianą naturalnej zieleni”. Pomimo bliskiej odległości od ważnych ciągów komunikacyjnych jest tu cicho i bezpiecznie.

Przedszkole jako placówka oświatowa rozpoczęła swoją działalność od 01-12-1976r. Początkowo pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą pełniła jako przedszkole przyzakładowe KiZPS „Siarkopol” dla dzieci pracowników tego zakładu zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska. Działalność taka prowadzona była do 30 czerwca 1992r. kiedy to Gmina Tarnobrzeg na stałe przejęła prowadzenie wszystkich przedszkoli tego typu w mieście. Od tego momentu organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miejski w Tarnobrzegu zaś organem nadzorującym jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Przedszkole nr 5 posiada bardzo dobre warunki lokalowe: duże, funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć dla dzieci, które wyposażone są w zabawki i liczne pomoce dydaktyczne odpowiednio dobrane do wieku dziecka. Każda sala posiada inną kolorystykę. Sale przedszkolne są wielofunkcyjne, widne, bezpieczne, funkcjonalne, dobrze wyposażone i estetyczne, a także co istotne - dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Wszystkie pomieszczenia z których korzystają nasi wychowankowie sprzyjają ich dobremu samopoczuciu, są urządzone zgodnie z potrzebami. Nic w ich urządzeniu nie jest sprawą przypadku i nic nie ogranicza swobody dzieci. Sale służą do zabawy, pracy, odpoczynku i jako jadalnie.

Dzieci mają również do dyspozycji salę gimnastyczną wyposażoną w pianino, sprzęt do zabaw rytmicznych, ruchowych i gimnastyki korekcyjnej. W sali tej znajduje się również sprzęt audio - wideo. Ponadto na parterze budynku znajduje się szatnia przedszkola i hol, który zachwyca pięknymi sezonowymi dekoracjami samodzielnie wykonanymi przez nauczycielki. 

Placówka dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, księgozbiorem, sprzętem audiowizualnym i komputerowym z Internetem, ksero wykorzystywanym w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi.

Od 01.09.2014r. do przedszkola uczęszczają dzieci w czterech grupach wiekowych: 3-latki, 4-latki, 5-latki,  6-latki.

Przedszkolem kieruje Pan dyrektor Paweł Cieśla.

Sprzęt komputerowy znajdujący się w przedszkolu przeznaczony jest głównie do wspomagania pracy dyrektora w zakresie prowadzenia polityki kadrowej i zarządzania placówką oraz w zakresie obsługi działalności placówki jako jednostki budżetowej.

Rada pedagogiczna i rada rodziców to dwa równorzędne organy, które współdecydują o głównych zadaniach, projektach oraz zamierzeniach edukacyjnych i wychowawczych realizowanych w placówce.

W przedszkolu realizowanych jest w każdym roku po kilka programów własnych, głównie z edukacji prozdrowotnej, program wychowawczy, program wspierający indywidualne talenty dzieci, europejskiej, regionalnej, z zakresu bezpieczeństwa, które nadają pracy z dziećmi nowy bardziej nowatorski charakter polegający na wypracowywaniu i wdrażaniu zmian zaprojektowanych zgodnie z potrzebami współczesnej edukacji przedszkolnej.

Marzeniem nauczycieli i dyrektora jest dostosowanie tego sprzętu do wymogów unijnych i zakup nowego drewnianego placu zabaw.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.30.
Przedszkole zapewnia dzieciom nie tylko realizację podstawy programowej, ale także umożliwia udział w różnorodnej ofercie zajęć dodatkowych.

Jest to więc podstawowy profil edukacyjny przedszkola i w dalszym ciągu będziemy wzmacniać działania edukacyjne na tym polu, choć systematycznie wprowadzamy nowe kierunki naszych działań z zakresu promocji zdrowia. Działania te są określone w Zmodernizowanej Koncepcji Pracy Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu przez radę pedagogiczną

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże kompetencje: wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe magisterskie.
W roku szkolnym 2023/2024  Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu zatrudnia:

 • 9 nauczycieli 
 • 12 pracowników obsługi i administracji.

Awans zawodowy:

 • 3 nauczycielki posiada stopień awansu nauczyciela dyplomowanego;
 • 1 nauczycielka posiada stopień awansu nauczyciela mianowanego
 • 4 nauczycielki posiada stopień awansu nauczyciela kontraktowego
 • 1 nauczycielka posiada stopień awansu nauczyciela początkowego

Nauczycielki systematycznie uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia (warsztatach, kursach i szkoleniach) podnoszących swoje umiejętności zawodowe.
Życzeniem naszym jest, aby wszyscy nasi wychowankowie kończąc edukację przedszkolną byli zadowoleni, bogatsi w doświadczenia i w pełni gotowi do podjęcia dalszej edukacji na etapie szkoły podstawowej.

CELE WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Przedszkola w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym — rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;
12) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm. 1) ), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej — przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola, które także szczegółowo przedstawia podstawa programowa wychowania przedszkolnego, określając kompetencje, którymi powinny charakteryzować się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zalecanymi warunkami zawartymi w podstawie programowej. Zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających w placówce przewiduje następujące aktywności dzieci:

 • co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
 • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na placu zabaw, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
 • najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranych programów wychowania przedszkolnego;
  pozostały czas - dwie piąte czasu nauczycielki dowolnie zagospodarowują dzieciom w ramach czynności opiekuńczych, samoobsługowych, organizacyjnych i innych.
(C) 1976 - 2024 Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.