Prawa i obowiązki przedszkolaka

PRAWA I OBOWIĄZKI
Z „KODEKSU ZACHOWAŃ PRZEDSZKOLAKA”

Dzieci mają specjalne uprawnienia przyznane mu przez prawo, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, pełny rozwój osobowości, a także możliwości pozytywnej samorealizacji swojego losu.

ZABIEGAMY BY WYCHOWANEK STOSOWAŁ SIĘ DO NORM I ZASAD :

 • Bawimy się zgodnie.
 • Pomagamy sobie nawzajem.
 • Jesteśmy uprzejmi.
 • Szanujemy siebie i innych.
 • Słuchamy poleceń dorosłych.
 • Dbamy o książki i zabawki.
 • Dbamy o czystość i porządek w sali i łazience.
 • Szanujemy pracę kolegów innych osób.
 • Okazujemy swoje uczucia i emocje.
 • Wyrażamy własne potrzeby.

ZABRANIA SIĘ :

 • wyrządzania krzywdy innym
 • wyśmiewania się z innych
 • przezywania koleżanek i kolegów z grupy
 • przeszkadzania innym w zabawie
 • niszczenia wytworów pracy rówieśników
 • krzyczenia, hałasowania
 • biegania w sali zajęć, niszczenia zabawek i innych przedmiotów.

W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECKO MA PRAWO DO:

 

 • szacunku i indywidualnego tempa rozwoju,
 • swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • prosić o to czego chce, ale nie żądać tego,
 • podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,
 • uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole,
 • przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,
 • zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować,
 • popełniać błędy i zmieniać zdanie,
 • odnosić sukcesy,
 • do swojej prywatności, samotności i niezależności,
 • do nienaruszalności cielesnej,
 • do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje
 • zdrowego żywienia, gdy jest głodne i spragnione,
 • do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego,
 • znać swoje prawa i korzystać z nich,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 • wspólnoty i solidarności w grupie,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 • doświadczania konsekwencji swojego zachowania.

NASZ WYCHOWANEK MA OBOWIĄZEK :

 • postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
 • stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych,
 • dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów,
 • przestrzegać zasad obowiązujących w grupie ,
 • respektować polecenia nauczyciela,
 • utrzymywać porządek wokół siebie,
 • sprzątać zabawki po skończonej zabawie,
 • nie przeszkadzać innym w zabawie,
 • dbać o swój higienę osobistą oraz estetyczny wygląd,
 • wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków,
 • nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom,
 • szanować godność i wolność drugiego człowieka,
 • informować nauczyciela o zagrożeniach i własnych sytuacjach trudnych.

Dzieci w naszym przedszkolu otrzymują precyzyjne określenie norm i zasad co jest dozwolone, a czego nie wolno.
Opracowując „Kodeks zachowań przedszkolaka” staraliśmy się zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować go.
Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

FORMY NAGRADZANIA :

 • pochwała indywidualna
 • pochwała wobec grupy
 • pochwała przed rodzicami
 • dostęp do atrakcyjnej zabawki
 • dyplom uznania
 • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, znaczki

NAGRADZAMY ZA :

 • stosowanie ustalonych zasad i umów
 • wysiłek włożony w wykonaną pracę
 • wywiązanie się z podjętych obowiązków
 • bezinteresowną pomoc innym
 • aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola

Ustalenie norm postępowania wiąże się z konsekwencjami za brak podporządkowania się im.

FORMY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH ZA NAGANNE POSTĘPOWANIE WYCHOWANKÓW :

 • upomnienie słowne indywidualne,
 • upomnienie słowne wobec grupy,
 • poinformowanie rodziców o przewinieniu,
 • odsunięcie od zabawy,
 • zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
 • rozmowa z dyrektorem.

UPOMNIENIA STOSUJEMY ZA :

 • nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
 • zachowania agresywne i aroganckie,
 • zniszczenie wytworów pracy innych , ich własności,
 • celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.
(C) 1976 - 2024 Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.