Profil edukacyjny

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2020-2023

GŁÓWNE CELE KONCEPCJI

     Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci
w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Koncepcja pracy naszego przedszkola opiera się na edukacji zdrowotnej. Od wielu lat realizujemy programy o tej tematyce prozdrowotnej między innymi: „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Mamo, tato wolę wodę”, programy Akademii Zdrowego Przedszkolaka i Akademii Aquafresh.
Od 2009r. posiadamy Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Uważamy, że kształtowanie aktywnej postawy wobec własnego zdrowia i przyrody powinno zaczynać się jak najwcześniej - od przedszkola.

     Współczesne dzieci dorastają w świecie mediów, dlatego też potrafią korzystać z urządzeń takich, jak tablet czy smartfon. Biorąc to pod uwagę, warto zaznaczyć, że obniża się wiek inicjacji korzystania z nowych technologii. Edukacja medialna jest obecnie sprawą kluczową w wychowaniu najmłodszych, gdyż dla nich medialna rzeczywistość jest zastana, w niej przyszli na świat, uczą się i będą dorastać. Naszym celem jest rozwijanie naukowych możliwości przedszkolaków, dlatego w kolejnych latach będziemy realizować program edukacji multimedialnej nt. kodowania i programowania. Pragniemy również poszerzyć ofertę z edukacji muzycznej, oprócz zajęć
z rytmiki, umuzykalnienia, muzykoterapii postaramy się pogłębić i wzbogacić ofertę w tym kierunku. Organizując ciekawe warsztaty muzyczne, festiwale czy konkursy, zapraszając muzyków z różnymi instrumentami.

 

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRAC NA KOLEJNE LATA:

Rok szkolny 2020/2021

 1. 1.Zdrowy i higieniczny styl życia

       Głównym celem naszego przedszkola jest kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia, utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych, wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody, a zarazem rozwijanie sprawności ruchowej dzieci, dlatego też naszym zdaniem bogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych, tworzenie warunków do promowania zdrowego stylu życia, oraz nabywanie umiejętności dbania o zdrowie – to podstawa dziecka przedszkolnego. Poznanie możliwości własnego organizmu, czynników, które mu szkodzą lub pomagają w rozwoju,
to również lepsze poznanie otaczającej dziecko rzeczywistości. Dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują bardzo dużo informacji na temat zdrowia
i profilaktyki. Dlatego też naszym zadaniem jako wychowawcom jest przekazywanie ich, tak aby dziecko wiedziało jakie czynniki wpływają pozytywnie na ich zdrowie.

 • Promowanie zdrowego stylu życia dzieci poprzez rozbudzanie zamiłowania do zabaw, ćwiczeń i gier sportowych oraz poszerzenie wiadomości na temat zdrowego odżywiania się i zagrożeń środowiska przyrodniczego.
 • Uświadamianie dzieciom, co sprzyja, a co zagraża ich zdrowiu oraz zdrowiu rówieśników.
 • Podejmowanie działań mających na celu zachowanie higieny osobistej, higieny słuchu i wzroku oraz bezpieczeństwa swojego i innych.
 • Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy.
 • Wyrażanie życzliwości, tolerancji i szacunku wobec innych, zwłaszcza do osób niepełnosprawnych i starszych poprzez zrównoważony stosunek do zdrowia, choroby, kalectwa.
 • Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i radzenie sobie z emocjami w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek.
 • Zapewnianie warunków sprzyjających rozwijaniu aktywności ruchowej.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez różnorodne metody i formy prac.

 

 1. 2.Wychowanie do wartości, patriotyzm i środowisko lokalne

       Fundamentalnym etapem, a jednocześnie miejscem, w którym rozpoczyna się proces wychowania jest dom rodzinny, tutaj dziecko poszukuje wzorców, by potem kierować się nimi w dorosłym życiu. Przedszkole to instytucja wspomagająca i wspierająca rodziców lub opiekunów w wychowaniu ich dzieci, to pierwszy element edukacji wzajemnego współżycia w grupie rówieśniczej, to nauka wchodzenia w relacje, zasady, role jakie pełnią poszczególni członkowie małej społeczności. Dziecko potrzebuje nie tylko ochrony ze strony dorosłych, wsparcia, zrozumienia, wzorów do naśladowania, pokonywania swoich słabości i nieśmiałości, ale przede wszystkim przewodnictwa w odkrywaniu tajemnic otaczającego świata, kreatywności i aktywności. Wprowadzane oddziaływania wychowawcze będą spełniały niewątpliwie swoją rolę, jeśli cała społeczność przedszkola – nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji i obsługi, a także same dzieci będą uczestniczyły w realizacji tego procesu.

 • Kształtowanie poczucia wartości i przynależności do grupy.
 • Kształtowanie u dzieci samodyscypliny.
 • Tworzenie środowiska wychowawczego opartego na wartościach zawartych w Konwencji Praw Dziecka i zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 • Zmierzanie do ukształtowania postawy dziecka w kierunku szanowania samego siebie, dokonywania prawidłowych i świadomych wyborów, kierowania się zasadami szacunku, poszanowania godności każdego człowieka.
 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi miłości, uczciwości, tolerancji, odpowiedzialności, jedności, pokoju i patriotyzmu.
 • Realizowanie treści o charakterze regionalnym, poznawanie historii swojego miasta i lokalnej społeczności.
 • Wspieranie procesu tworzenia hierarchii wartości dziecka poprzez swoją postawę i we współpracy z wszystkimi środowiskami wychowawczymi – rodzinną i środowiskiem lokalnym.

 

Rok szkolny 2021/2022

Edukacja multimedialna – Kodowanie na dywanie

       Naszym celem jest rozwijanie naukowych możliwości, pasji, zainteresowań przedszkolaków. Podążając za wymogami współczesnego świata, pragniemy wykorzystać nowoczesność w edukacji przedszkolnej. Poprzez zabawę połączoną z nauką dającą możliwość korzystania z nowoczesnych zdobyczy technologii takich jak: tablica multimedialna, Photon, laptop, tablet pragniemy prawidłowo zapoznać dziecko z aspektami multimediów, które są nieodzownym elementem współczesnego życia i edukacji. To również ciekawy sposób na uważne i bardziej wnikliwe spojrzenie dzieci na otaczający je świat, bliższe
i dalsze środowisko. To również zaciekawienie, zaskoczenie, chęć działania, pokonywanie własnych słabości, rozwijanie umiejętności, wzbogacanie wiedzy, dążenie do celu, radość.

 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dla wszystkich dzieci.
 • Pozwala na większy kontakt dziecka z dzieckiem, z rodzicami poprzez wspólną zabawę, naukę i przebywanie razem.
 • Rozwijanie kreatywnego myślenia.
 • Uczy pracy na komputerze i laptopie.
 • Uczy pracy w grupie, zespole.
 • Uczy nabrania pewności siebie.
 • Pozwala na wnikliwe spojrzenie dzieci na otaczający świat.

 

Rok szkolny 2022/2023

Magiczny świat muzyki

         Szczególną rolę w przedszkolu odgrywa wychowanie muzyczne.
Za pośrednictwem instrumentów i dźwięków otaczającego świata wspomagany jest wszechstronny rozwój dziecka, w tym jego osobowość twórcza. Ekspresja muzyczna dziecka ma charakter spontaniczny, wynika bezpośrednio z jego przeżyć, spostrzeżeń, wyzwala wyobraźnię i fantazję. Poprzez różnorodność
i atrakcyjność zastosowanych technik muzycznych możemy wpływać na rozwój tego typu zainteresowań u dzieci.

Naszym celem oprócz poznania wybranych instrumentów, piosenek, zabaw rytmiczno – tanecznych, historii muzyki, jest nauczenie dzieci patrzenia na otaczający świat poprzez pryzmat dźwięków i odgłosów, uczynienie małego dziecka aktywnym, wrażliwym i otwartym. Ważne jest, aby zajęcia muzyczne w których uczestniczą dzieci pozwoliły im odczuć sukces, radość, zadowolenie który wzmocni poczucie własnej wartości i zmotywuje do dalszej pracy oraz wysiłku.

 • Poznawanie dzieł znanych kompozytorów muzyki poważnej.
 • Inspirowanie do tworzenia i rozwijania własnej wyobraźni twórczej poprzez stosowanie ciekawych technik oraz instrumentów (bum-rurki, itp.).
 • Wprowadzenie dzieci w świat dźwięków, odgłosów, muzyki.
 • Zmniejszenie dystansu pomiędzy instrumentem, a małym odbiorcą. 
 • Nauczenie dzieci patrzenia na otaczający świat poprzez pryzmat dźwięków powstających z różnych przedmiotów, nie tylko instrumentów muzycznych.
 • Uczynienie małego dziecka aktywnym, wrażliwym i otwartym. 
 • Wzmocni poczucie własnej wartości i zmotywuje do dalszej pracy. 
 • Wykorzystywanie metod relaksacji, muzykoterapii, zabaw z muzyką poważną.
 • Udział w koncertach muzycznych.
 • Wyzwalanie u dzieci inwencji twórczej oraz stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju.

  

Ewaluacja koncepcji

 • Ewaluacja planu rozwoju placówki prowadzona będzie na bieżąco, na jej podstawie nastąpi prognozowanie kierunku zmian.
 • Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję.
 • Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek – wprowadzenie koniecznych zmian.
 • Po zakończeniu każdego roku – sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian, ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych.
 • Po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena efektów realizacji koncepcji, wnioski do planowania pracy w latach następnych.
 • Rodzice zapoznają się z koncepcją na zebraniu ogólnym i poprzez stronę internetową, mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji.

 

(C) 1976 - 2024 Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.